Stany skupienia materii
Para jest niewidoczna. Para jest lotnym stanem skupienia. Łatwo zmienić kształt cieczy bo przybierze kształt naczynia w którym się znajduje. Trudno zmienić objętość cieczy, bo jest mało ściśliwa. Łatwo zmienić kształt gazu, bo rozprzestrzenia się po całym naczyniu. Łatwo zmienić objętość gazu, bo jest ściśliwy. Trudno zmienić kształt ciała stałego. Trudno zmienić objętość ciała stałego.
Topnienie jest to przechodzenie ze stanu stałego w ciekły.
Krzepnięcie to przechodzenie ze stanu ciekłego w stały.
Parowanie to przechodzenie ze stanu ciekłego w lotny.
Skraplanie to przechodzenie ze stanu lotnego w ciekły.
Wrzenie to gwałtowne parowanie. Zachodzi ono w stałej temperaturze charakterystycznej dla danej substancji.
Różnica pomiędzy parowaniem, a wrzeniem:
- Inna temperatura (wrzenie ma większą)
- Parowanie całą objętością przy wrzeniu, parowanie tylko powierzchnią przy parowaniu.
Bezpośrednie przejście ciała stałego w lotny nazywamy sublimacją.
Bezpośrednie przejście ciała lotnego w stałe nazywamy resublimacją.
Roztworem nazywamy substancję mikroskopijnie jednorodną, tzn. taką, że nawet przez mikroskop nie widać oddzielnie, ani rozpuszczalnika ani ciała rozpuszczonego. Cieczą nazywamy rozpuszczalnik, a ciało stałem ciałem rozpuszczonym. Roztwór w którym więcej danej substancji nie można już rozpuścić nazywamy roztworem nasyconym. Jeżeli pod wpływem ogrzania substancja przechodzi ze stanu stałego w stan ciekły, mówimy, że się topi. Jeżeli w wyniku zmieszania ciała stałego z ciekłym otrzymujemy roztwór mówimy, że ciało stałe się rozpuszcza. Ciecze mieszające się są to takie ciecze, które po zmieszaniu tworzą, roztwór np.: woda i denaturat.
Substancja Temperatura topnienia (oC)
Wodór -259/
Tlen -219/
Azot -210/
Alkohol etylowy -114/
Rtęć -39/
Woda 0/
Naftalen 80/
Ołów 327/
Złoto 962/
Żelazo 1538/
Wolfram 3420/

Ciecze nie mieszające się, są to ciecze, które rozdzielają się ze sobą np.: oliwa i woda.

Drukuj