czwartek 27 stycznia 2022 imieniny Ilony i Przybysława 1973 - Pokój paryski kończący wojnę w Wietnamie
Do końca roku pozostało: 0 dni
Informatyka
Interaktywna mapa szkół
Język polski Historia WOS Sztuka (plastyka i muzyka) Języki obce Religia i etyka
Matematyka Fizyka i astronomia Chemia Biologia Przyroda Geografia Technika Informatyka
Przedmioty zawodowe WF Ścieżki edukacyjne Wychowanie przedszkolne Nauczanie zintegrowane Więcej
Systemy operacyjne

Plan wynikowy - systemy operacyjne

 

Nr lekcji

Rozkład materiału

Cele

Wymagania

Podstawowe (K-P)

Ponadpodstawowe (R-D)

 

Semestr I

1

Zapoznanie z programem nauczania i systemem oceniania na zajęciach z systemów operacyjnych

 

2

Wprowadzenie pojęcia systemu operacyjnego

Zapoznanie słuchaczy z pojęciem systemu operacyjnego i jego znaczeniem, podziałem systemów operacyjnych

Znajomość pojęcia systemu operacyjnego i jego  podstawowego znaczenia. Znajomość podziału systemów operacyjnych

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość różnych systemów operacyjnych. Umiejętność sprecyzowania krótkiej charakterystyki systemów operacyjnych

 

3

Podstawowy podział systemów operacyjnych.

 

4

System DOS - informacje

Zapoznanie słuchaczy z systemem operacyjnym DOS, jego poleceniami oraz poleceniami plików wsadowych batch

Znajomość podstawowych cech charakterystycznych. Znajomość podstawowych poleceń systemu DOS.

 

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość dostępu do różnych opcji poszczególnych poleceń systemu DOS (i plików wsadowych), umiejętność ich stosowania.  

 

5

Polecenia i obsługa systemu DOS

 

6

Opis podstawowych parametrów pracy

 

7

Pliki wsadowe systemu DOS (batche)

 

8

Struktura fizyczna i logiczna dysku twardego. Bootowanie

Zapoznanie słuchaczy ze strukturą fizyczną i logiczną dysku twardego oraz z procesem formatowania oraz bootowania sytemu

Znajomość podstawowych pojęć poznanych na zajęciach

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znaczenie   praktycznego  zastosowania struktur dysków i procesu formatowania i bootowania 

 

9

Model ISO/OSI

Zapoznanie słuchaczy z protokołem TCP/IP oraz modelem ISO/OSI

 

znajomość poszczególnych warstw protokołu TCP/IP oraz modelu ISO/OSI

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość roli jaką pełnią w systemie

 

10

Pamięć i jej podział

Zapoznanie słuchaczy z różnymi rodzajami pamięci stosowanymi w komputerach ze szczególnym uwzględnieniem pamięci wirtualnej

 

znajomość podziału pamięci oraz pojęcia pamięci wirtualnej i pliku wymiany

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz umiejętność scharakteryzowania poszczególnych pamięci ze szczególnym uwzględnieniem różnic między nimi

 

11

Pamięć wirtualna i plik wymiany

 

12

Mechanizm OLE

Zapoznanie słuchaczy ze sposobami łączenia i osadzania obiektów OLE

Znajomość sposobów łączenia i osadzania obiektów

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność wskazania różnic pomiędzy różnymi typami połączeń OLE

 

13

Dyski dynamiczne

Zapoznanie z nowymi możliwościami tworzenia tzw dysków dynamicznych

Znajomość pojęcia dysku dynamicznego

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość wad i zalet dysków dynamicznych

 

14

Systemy plików: FAT 12, FAT 16, FAT 32

Zapoznanie z systemami plików FAT i NTFS, układem tablicy partycji i defragmentacją dysku

Znajomość różnych rodzajów systemów plików. Znajomość pojęć :system plików tablica partycji, klaster

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność scharakteryzowania różnych systemów plików. Znajomość różnic między odpowiednimi rodzajami partycji

 

15

System plików NTFS

 

16

Tablica partycji. Fragmentacja dysku.

 

17

Wprowadzenie do rejestru systemu Windows

Zapoznanie z rejestrem Windows oraz znaczeniem poszczególnych kluczy i ich zawartości

Znajomość poszczególnych kluczy rejestru. Uruchamianie rejestru do edycji

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość ustawień kluczy rejestru i ich wpływu na pracę systemu

 

18

Pili tworzące rejestr

 

19

Klucze rejestru i ich zawartość

 

20

Znaczenie poszczególnych ustawień

 

21

Systemy wielodostępne

Zapoznanie z aspektami systemów wielodostępnych, wielozadaniowością.

Profile użytkownika

Znajomość pojęcia systemów wielodostępowych oraz pracy z wieloma systemami na jednym komputerze.

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: sposoby instalacji wielu systemów na jednym komputerze

 

22

Sieci komputerowe

Wstęp do sieci komputerowych. Ustawienia sieciowe w systemie Windows.

Znajomość podstawowych podziałów sieci i pojęć związanych z ustawieniami sieciowymi w systemie Windows

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość procedury konfiguracji sieci i protokołu TCP/IP

 

23

Zarządzanie procesami

Zapoznanie z pojęciem proces i z systemem zarządzania procesami

Znajomość pojęcia proces i pojęcia zarządzanie procesem

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość mechanizmu zarządzania procesami

 

24

Interpretery poleceń

Zapoznanie z pojęciem i rolą interpretera poleceń. Przegląd interpreterów poleceń.

Znajomość pojęcia interpreter poleceń interpreterów i znajomość podstawowych interpreterów poleceń

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność scharakteryzowania interpretera poleceń i powiązania go z systemem operacyjnym, w którym działa

 

25

Cechy Linuxa

Ogólna charakterystyka systemów Unixowych na przykładzie Linuxa. Zapoznanie z systemem plików w Linuxie. Procesory tekstu i procesory graficzne. Zapoznanie z podstawowymi poleceniami systemu Linux

Znajomość cech charakterystycznych systemów Unixowych. Znajomość pojęcia procesor tekstu i grafiki, znajomość podstawowych poleceń systemu Linux

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność podania przykładów procesorów tekstu i grafiki umiejętność scharakteryzowania systemu plików w Linuxie. Znajomość poleceń systemu Linux

 

26

System plików Linuxa

 

27

Procesory tekstu i graficzne

 

28

Wybrane polecenia systemu Linux

 

29

Praca pisemna zaliczeniowa

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności

Jak wyżej w punktach 2-28

Jak wyżej w punktach 2-28

 

30

Omówienie egzaminu i ocena pracy słuchaczy w ciągu semestru

 

Semestr II

31

Zasady pracy w środowisku Windows

Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi obiektami systemu Windows: folder, plik, skrót. Korzystanie z menu start i pulpitem.
Prawidłowe zakończenie pracy w systemie Windows. Uruchamianie aplikacji

 

Znajomość podstawowych obiektów systemu Windows. Prawidłowe zakończenie pracy z systemem operacyjnym. Przeglądanie obiektów za pomocą okna „Mój komputer".

Uruchamianie aplikacji, znajomość trybów pracy sytemu Winodws.

 

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość. Znajomość roli poszczególnych trybów pracy systemu Windows, umiejętność pracy w poszczególnych trybach, umiejętność konfigurowania dostępnej pamięci wirtualnej w systemie Windows i umiejscowienia pliku wymiany

 

32

Uruchamianie i zamykanie systemu

Windows, obiekty syst. Windows

 

 

33

Awaryjne tryby pracy systemu Windows

 

34

Pamięć wirtualna i plik stronicowania

 

35

Programy DOS w środowisku Windows

Zapoznanie słuchaczy z wybranymi programami pracującymi w środowisku DOS. Uruchamianie tych programów i praca z nimi.

Zapoznanie słuchaczy z zastosowaniem poleceń systemu DOS

Zapoznanie słuchaczy z tworzeniem plików wsadowych.

Znajomość uruchamiania środowiska DOS. Uruchamianie aplikacji DOS dowolną metodą

Stosowanie poleceń do podstawowych operacji na katalogach

Stosowanie podstawowych poleceń plików wsadowych. Umiejętność utworzenia podstawowego pliku wsadowego

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność stosowania parametrów poleceń. Umiejętność tworzenia plików wsadowych automatyzujących operacje użytkownika

 

36

 

 

34-35

Stosowanie poleceń systemu DOS

 

36-37

Tworzenie plików wsadowych

 

38

Zarządzanie plikami i folderami w systemie Windows

Zapoznanie słuchaczy z zastosowaniem Eksploratora Windows oraz koszem.

Wyszukiwanie plików za pomocą polecenia Znajdź( wyszukaj) Określanie właściwości plików. .

Wysyłanie dokumentów do wydruku. Zarządzanie zadaniami w menedżerze wydruku. Praca z grupami w menu Start

Uruchamianie Eksploratora Winodws oraz przemieszczanie się po drzewie katalogów. Znajomość znaczenia kosza

Umiejętność wyszukania pliku lub katalogu

Umiejętność odnalezienia i określenia ustawionych opcji drukarki i wydruku. Wysłanie dokumentu do wydruku z dowolnego poziomu. Korzysta z urządzeń multimedialnych. Ustala przynależność pliku do określonej grupy

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość wyszukuje pliki i katalogi posługując się znakami globalnymi,

Korzysta z menedżera wydruku celem kolejkowania zadań do wydruku. Potrafi skonfigurować urządzenia multimedialne w systemie. Tworzy grupy i umieszcza w grupie pliki. Ustawia własności plików i folderów.

 

39

Ustawianie właściwości plików i folderów

 

40

Grupy programów

 

41-42

Wyszukiwanie plików i folderów.

 

43-44

Drukowanie i Menedżer wydruku.

 

45

Obsługa urządzeń multimedialnych

 

46-47

Konfigurowanie środowiska pracy

Zapoznanie słuchaczy z Konfigurowaniem środowiska pracy w systemie Windows i sposobami przystosowywania go do własnych potrzeb. Posługiwanie się menedżerem urządzeń.

Zakładanie kont i zarządzanie profilami

Umiejętność dostosowywania podstawowych parametrów pracy systemu Windows według zadanego schematu. Przeglądanie i określanie własności profili użytkownika

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność dostosowywania parametrów pracy systemu do własnych potrzeb Umiejętność zakładania kont oraz ich konfiguracji Umiejętność konfiguracji nowego sprzętu w systemie Windows.

 

48-49

Ustawienia w panelu sterowania

 

50

Dostosowywanie klawiatury i myszy

 

51

Dodawanie i konfigurowanie sprzętu

 

52

Menedżer urządzeń

 

53-54

Zarządzanie systemem Winodws. Profile użytkownika

 

55-56

Rejestr i edycja rejestru

Zapoznanie słuchaczy z umiejscowieniem plików rejestru i i jego zawartością oraz zapisywaniem kopii bezpieczeństwa pliku rejestru

Znajomości umiejscowienie plików rejestru. Umiejętność uruchomienie trybu edycji rejestru. Znajomość poszczególnych kluczy rejestru

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: znajomość edycji rejestru. Umiejętność wyszukania odpowiednich informacji w rejestrze. Umiejętność prawidłowej modyfikacji rejestru

 

57

Wyszukiwanie informacji w rejestrze

 

58

Zapisywanie kopii zapasowej plików konfiguracyjnych

 

59

Egzamin pisemny

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności

Jak wyżej w punktach 31-58

Jak wyżej w punktach 31-58

 

60

Egzamin ustny

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności

Jak wyżej w punktach 31-58

Jak wyżej w punktach 31-58

 

Semestr III

61

Sposoby zwiększania efektywności systemu

Zapoznanie słuchaczy ze sposobami modyfikacji systemu tak, aby zwiększyć efektywność jego pracy. Zapoznanie z wykorzystaniem narzędzi obsługi dysku twardego

Znajomość programów i narzędzi obsługi dysku twardego. Znajomość narzędzi do poprawy efektywności pracy systemu i ich znaczenia

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: posługiwanie się narzędziami obsługi dysku twardego. Umiejętne posługiwanie się narzędziami do poprawy efektywności pracy systemu.

 

62

Optymalizacja systemu plików

 

63

Zarządzanie dyskami

 

64

Zastosowanie narzędzi dyskowych

 

65

Mechanizmy ułatwiające współpracę aplikacji

Zapoznanie słuchaczy z posługiwaniem się mechanizmami łączenia plików (w tym mechanizmem OLE) oraz z pracą z tak połączonymi plikami.

Umiejętność utworzenia dowolnego połączenia plików w celu korzystania z ich informacji

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność korzystania z informacji dostarczanych przez aplikację zewnętrzną. Umiejętność edycji połączonych plików

 

67

Łączenie i osadzanie obiektów OLE

 

68

Współpraca między aplikacjami

 

69

Przeglądanie zasobów sieciowych

Zapoznanie słuchaczy z pracą w systemie sieciowym w szczególności ze sposobami udostępniania innym zasobów sieciowych

Znajomość pracy w systemie sieciowym i jej znaczenia dla użytkownika sieci oraz znajomości zabezpieczeń sieci

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność tworzenia klienta sieci.

Umiejętność udostępniania żądanych zasobów naszego dysku innym użytkownikom. Korzystanie z zabezpieczę sieciowych.

 

70

Udostępnianie zasobów innym w sieci

 

71

Zabezpieczenia sieciowe

 

72

Tworzenie klienta sieci

 

73

Interpretery poleceń

Zapoznanie słuchaczy z różnymi interpreterami poleceń ( w tym z command.com). Zapoznanie z pracą na różnych konsolach wirtualnych

Znajomość pojęcia interpretera poleceń oraz konsoli wirtualnej i znaczenia ich w pracy użytkownika komputera

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność pracy z interpreterem poleceń oraz  konsolą wirtualną

 

74

Konsole wirtualne

 

75-76

Środowisko sieci internet

Zapoznanie ze środowiskiem pracy Internet eksplorera oraz z usługami sinterenowymi

Znajomość pracy przeglądarce internetowej, umiejętność wyszukiwania informacji oraz wskazania różnicy między pracą on line a off line. Korzystanie z innych usług sieciowych

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność wyszukiwania informacji w siedzi przy pomocy złożonych parametrów wyszukiwania, umiejętność konfiguracji przeglądarki internetowej. Efektywne korzystanie z sieci p2p oraz poczty elektronicznej

 

77

Wyszukiwanie informacji

 

78

Konfigurowanie właściwości Internet Eksplorera

 

79-80

Przesyłanie informacji i danych

 

81

Praca w trybie off- line

 

82

Korzystanie z sieci p2p

 

83

Korzystanie z poczty elektronicznej

 

84

Egzamin pisemny

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności

Jak wyżej w punktach 31-58

Jak wyżej w punktach 31-58

 

85

Egzamin ustny

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności

Jak wyżej w punktach 31-58

Jak wyżej w punktach 31-58

 

Semestr IV

 

 

86

Konfiguracja poczty

Zapoznanie słuchaczy z konfiguracją usług sieciowych ze szczególnym wskazaniem na parametry konfiguracji poprawiające efektywność i wygodę pracy w sieci

Znajomość parametrów konfiguracji usług sieciowych i zasad korzystania z tych usług.

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz :umiejętność prawidłowej konfiguracji sieci i jej usług

 

87

Inne usługi internetowe

 

88

Konfiguracja sieci internet

 

89

Konfiguracja połączenia ppp

 

 

Tworzenie filtrów dla niechcianych danych

 

91-92

Korzystanie z FTP

 

93-94

Korzystanie z grup dyskusyjnych

 

95-96

Różne przeglądarki www

 

97

Uruchomienie wybranej dystrybucji Linuxa

Zapoznanie z podstawową pracą w systemie Linux ( jego środowiskiem) oraz sposobami uzyskania informacji z systemu. Zapoznanie z pracą z systemem plików oraz sposobami archiwizacji danych w tym systemie. Zapoznanie z praktycznym wykorzystaniem poleceń systemów unixowych. Zapoznanie słuchaczy z programami użytkowymi pracującymi w środowisku Linux. Zapoznanie z podstawami administracji tym system

Znajomość zasad logowania się do systemu oraz podstaw administracji systemem. Znajomość systemu plików i umiejętność poruszanie się po tym systemie.

Znajomość zastosowania podstawowych poleceń systemu Linux. Znajomość powłok systemu Linux i umiejętność montowania urządzeń

wiadomości i umiejętności jak na poziomie podstawowym oraz: umiejętność swobodnego poruszania się po systemie oraz korzystania z systemu X- Window. Umiejętność pracy z system plików. Znajomość sprawdzania parametrów systemu za pomocą dostępnych narzędzi systemu Linux. Umiejętność podstawowej administracji systemem

 

98

Sprawdzanie wolnego miejsca na dysku i informacja o pamięcią

 

99

Obsługa plików

 

100

Montowanie urządzeń

 

101

Operacje na plikach i katalogach

 

102

Archiwizacja

 

103

Automatyczne wykonanie zadań

 

104-105

Podstawowe polecenia systemu Linux

 

106-107

Powłoki systemu Linux

 

108

Uruchomienie X - Windows

 

109

Praca pisemna zaliczeniowa

Sprawdzenie wiadomości i umiejętności

Jak wyżej w punktach 86-108

Jak wyżej w punktach 86-108

 

110

Omówienie egzaminu i ocena pracy słuchaczy w ciągu semestru

 

 

Literatura podstawowa:

 „Systemy operacyjne"- Krzysztof Stencel, PJWSTK, 2004

Literatura uzupełniająca:

Rejestry Winodws 95/NT - Czarna księga, Jerry Honeycutt

„ABC Linux" - Radosław Sokół, Helion

„Sposoby na Peceta" Steve Bass, 

„Zrób to w DOSie" - Van Buren Christopher, WNT

Autor: mgr inż. Bożena Moneta
  • Plan wynikowy - systemy operacyjne
Komentarze + Dodaj komentarz

Dodaj wątek
Tytuł*:
Treść*:
Autor*:
Email:

Kod*:
 
Nasi partnerzy:
MEN SchoolNet eTwinning Związek Powiatów Polskich PCSS
Cisco OFEK Przyjazna Szkoła Fundacja Junior FIO CEO
Parafiada net PR Orange IMAX Cinema City WSP TWP
IMAGE PPI-ETC ArcaVir Master Solution Device


Projekt Polski Portal Edukacyjny Interkl@sa
powstał i był realizowany w latach 2000-2011 dzięki wsparciu
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Prywatności".


Pytania i uwagi: portal@interklasa.pl

Regulamin portalu /  Polityka prywatności /  Ochrona własności intelektualnej /  Zasady korzystania / 
Wyłączenie odpowiedzialności /  Biuro prasowe /  Zasady współpracy /  Redakcja /  Kontakt

Przejdź na stronę ucznia Przejdź na stronę nauczyciela Przejdź na stronę rodzica Certyfikat sieciaki.pl Przyjazna strona kidprotect.pl