Aktualnosci

.

.


numer 53

Numer marcowy - Mała Szkoła

Zapraszamy wszystkie Małe Szkoły
do włączenia się w obchody III Święta Małej Szkoły

Czytaj także:

Projekty realizowane przez Małe Szkoły:

Handzlówka

Gorawino

Interaktywna gmina Niegow@


numer 52

Numer grudniowy - Mała Szkoła
Pomysły na rozwój kobiet

Czytaj:

Kobiety z pasją

YES SYDONIA


numer 51

Numer listopadowy - Mała Szkoła
Wybrane artykuły już na stronie!

Niekonwencjonalne szkolenia czytaj dalej >>


numer 50

Numer pażdziernikowy - Mała Szkoła

Nauczyciel liderem przedsiębiorczości.
Wybrane artykuły już na stronie!


W numerze znajdziesz:

Magia wydawania

Przedsiębiorczy edukator

Rzeczpospolta Internetowa

Wolontariat studencki


archiwum!


Projekt przybliżający fundusze strukturalne, możliwości ich wykorzystania, a zwłaszcza zrealizowane ciekawe projekty czytaj dalej >>


Oddział zachodniopomorski, czyli działaj lokalnie, a my będziemy to nagłaśniać czytaj dalej >>


Wybrane artykuły numeru pażdziernikowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru wrześniowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru majowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>


Wybrane artykuły numeru marcowego i kwietniowego są już dostępne na stronie archiwum 2006 >>II Święto Małej Szkoły - obchody centralne w niedzielę, 4 czerwca, w Warszawie na Nowym Świecie czytaj dalej >>


Konkurs "Rozczytane Wsie" rozstrzygnięty! czytaj dalej >>


Aktualny adres redakcji czytaj dalej >>

Aktywność i przedsiębiorczość na wsi.   Pismo poświęcone zrównoważonemu rozwojowi.

Fundusze Strukturalne 2007-2013

GENDER MAINSTREAMING W PROJEKCIE - część druga

W poprzednim artykule pisałam o definicji i znaczeniach pojęcia gender mainstreaming, które według wytycznych Unii Europejskiej powinno być istotne dla wszystkich projektów nowego okresu programowania 2007-2013.

Gender mainstreaming to m.in. uwzględnianie relacji płci na wszystkich etapach realizacji projektu. Etapy realizacji projektu należy rozumieć zgodnie z polecanym przez UE podręcznikiem zarządzania cyklem projektu (metodologia PCM - Project management cycle). Dla konkretnego projektu (lokalnego) kolejne etapy to:

- Analiza i diagnoza
- Ustalenie celów
- Wybór działań, które pozwolą osiągnąć cele
- Wdrażanie - realizacja
- Ocena (ewaluacja)

Wdrożenie perspektywy równości płci zakłada, że na każdym wymienionym wyżej etapie weźmiemy pod uwagę problemy i potrzeby zarówno kobiet, jak i mężczyzn.


Etap analizy

Na etapie analizy i diagnozy, czyli podczas analizy problemów, grup interesów i odbiorców, powinniśmy zanalizować je również pod kątem płci. Inne oczekiwania i potrzeby mają kobiety, inne mężczyźni, np. w zależności od struktury płci konkretnej grupy będą dogodne inne godziny czy miejsca spotkań.

Polecaną metodą na tym etapie jest analiza pod kątem płci podzielona na cztery kroki:

- po pierwsze: zabranie danych i ich segregacja pod kątem płci- pamiętajmy, że każdy człowiek ma płeć, czy kierujemy projekt do urzędników, nauczycieli czy mieszkańców wsi i tak możemy sprawdzić, ile kobiet i ilu mężczyzn jest w danej grupie;

- po drugie: identyfikacja ról, czyli refleksja nad podziałem obowiązków domowych i pracy zawodowej (kto jest nimi obciążany i w jakim stopniu), kto dysponuje zasobami (czas, pieniądze, decyzje), kto zyskuje i kto traci na realizacji projektu? (co zrobić, aby projekt nie powodował strat jednej z grup?);

- po trzecie: określanie potrzeb kobiet i mężczyzn, oczywiście w zakresie, który obejmuje projekt; ideałem byłoby uwzględnienie tych zróżnicowanych potrzeb w ramach planowanych działań;

- po czwarte: ocena wpływu projektu na różne grupy, czyli innymi słowy - co będzie znaczyło dla odbiorczyń i odbiorców zrealizowanie celów projektu?

Etap ustalania celów

Podczas formułowania celów projektu powinniśmy zadbać, aby z projektu mogły skorzystać obie płcie. Może to oznaczać konieczność zróżnicowania celów - inne dla kobiet, inne dla mężczyzn. Cele projektu powinny przyczyniać się do osłabiania nierówności, nie mogą powielać złych praktyk ani pogłębiać stereotypów.

Warto pamiętać, że nie ma projektów neutralnych pod względem płci - ZAWSZE dotyczą one ludzi, a ludzie mają płeć.

Etap wyboru działań i etap realizacji

Korzystanie na tym etapie z perspektywy płci to refleksja nad wyborem odpowiednich (często zróżnicowanych) metod realizacji i ich umiejętne stosowanie zależnie od potrzeb odbiorczyń/odbiorców, zapewnienie udziału kobiet i mężczyzn w realizacji projektu, uwzględnianie w harmonogramie przedsięwzięć związanych z równością. Warto zadbać o pozytywne nastawienie osób realizujšcych projekt do kwestii równościowych, aby gender mainstreaming nie pozostał tylko koncepcją opisaną na papierze. Gender mainstreaming to kolejne narzędzie, którego znajomości oczekuje Unia Europejska. U podstaw promocji podejścia równościowego do zagadnień płci leżš podstawowe postulaty Unii - niedyskryminacja, możliwość rozwoju wszystkich obywateli, równość w traktowaniu bez względu na płeć.

Przykład (hipotetycznego) projektu z uwzględnieniem gender mainstreaming: W miejscowości N działa przy szkole klub krajoznawczy, który corocznie organizuje rowerowe wyprawy dla młodzieży. Prowadzący klub postanowili zanalizować projekt kolejnej wycieczki pod kątem gender mainstreaming.

W wyniku analizy okazało się, że z wycieczek korzystają w 90% chłopcy. Oznacza to, że większość środków klubu przeznaczona jest dla chłopców. Postanowiono zaprosić i zaangażować bardziej dziewczęta.

Po przeprowadzeniu ankiety wśród młodzieży wprowadzono zmiany polegające na:

- zmianie formy zaproszenia - plakatu klubowego, kierowanego teraz do "dziewczyn i chłopaków",
- włączeniu do ekipy klubowej kobiety jako współprowadzącej grupę,
- opracowaniu nowych propozycji wycieczek (nie tylko śladami czołgów), tak aby były ciekawe także dla dziewcząt,
- podczas zajęć wychowania fizycznego nauczyciele i nauczycielki promują jazdę na rowerze i zachęcają do udziału w wycieczkach klubu.

Uznano, że dzięki zróżnicowanej grupie wszyscy uczestnicy będą się mogli uczyć współpracy i rozumienia swoich potrzeb. Zadbano, aby podczas dłuższej wyprawy zadania (np. pilotowanie grupy, przygotowywanie posiłków) były przydzielane obu płciom.


Daria Sowińska-Milewska


Opracowanie na podstawie:

Branka M., Perspektywa Równości płci w planowaniu projektu, Fundacja PARTNERS Polska 2006.

Polityka równości płci na poziomie lokalnym, Fundacja OŒKA, Warszawa 2005.

Szansa dla polskiej gospodarki Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Konkurencyjność oparta wyłącznie na niskich kosztach pracy nigdy nie zapewni firmie trwałej przewagi. Stąd niepokojące są wnioski z zamówionego przez Komisję Europejską raportu dotyczącego innowacyjności (European Trend Chart on Innovation). Wynika z niego, że Polska konkuruje właśnie niższymi kosztami pracy, pozostając daleko w tyle, jeśli chodzi o wdrażanie i stosowanie innowacji w firmach. Trzeba zatem wierzyć, że pomocą w budowaniu prawdziwie mocnej pozycji naszego państwa na rynku międzynarodowym będzie przygotowany na lata 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program ten będzie wspierać przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu oraz ośrodki naukowe - wszystko po to, aby zbudować trwałe podstawy konkurencyjności polskich firm oparte na innowacjach. Niezbędne jest w tym celu nie tylko wspieranie przedsiębiorstw, ale także powiązań pomiędzy sferą badawczo-rozwojową, naukową, gdzie rodzą się nowe koncepcje i idee, a biznesem, gdzie koncepcje te mogą być wykorzystane. Celem głównym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG) na lata 2007–2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, poprzez:
- Wzrost konkurencyjności polskiej nauki,
- Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym,
- Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym,
- Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy.
Projekty, które będą mogły uzyskać dofinansowanie w ramach POIG, muszą spełnić warunek innowacyjności - co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym. Wsparcia dla projektów innowacyjnych w skali regionu będzie trzeba szukać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. (por. definicję innowacyjności - ramka) Przedsiębiorcy, którzy w kończącym się okresie programowania aplikowali o środki na inwestycje, o podobne środki zabiegać będą w ramach programów regionalnych.

POIG skupia się na projektach obejmujących następujące obszary:
Nauka: badania naukowe (wsparcie dla kompleksowych badań i powiązań pomiędzy nauką a biznesem - transfer technologii, wiedzy, koncepcji, wsparcie sieci naukowych) i infrastruktura,

Biznes: wsparcie dla rodzących się przedsiębiorstw innowacyjnych (poprzez fundusze kapitałowe), wsparcie dla inwestycji innowacyjnych przedsiębiorstw, wzmocnienie sieci wsparcia dla innowacyjnych przedsiębiorstw, wzmocnienie wizerunku Polski jako kraju atrakcyjnego pod względem inwestycyjnym,

Administracja: informatyzacja na rzecz przedsiębiorców - elektroniczny biznes pomiędzy przedsiębiorstwami w oparciu o schemat B2B business-to-business, na rzecz obywateli Cyfrowa Polska dla Każdego i na rzecz administracji.

W realizację celów POIG będą zaangażowane Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Gospodarki (MG), Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Konsultacje społeczne projektu POIG odbywały się we wrześniu i pażdzierniku tego roku, co oznacza, że na wersję ostateczną programu i rozpisanie konkursów przyjdzie czekać co najmniej do połowy przyszłego roku.

Warto wiedzieć:
Działalność innowacyjna - szereg działań o charakterze naukowym (badawczym), technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem jest opracowanie i wdrożenie nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i procesów, przy czym wyroby te i procesy są nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadzającego je przedsiębiorstwa. Niektóre z tych działań są innowacyjne same w sobie, inne zaś mogą nie zawierać elementu nowości, lecz są niezbędne do opracowania i wdrożenia innowacji.

Działalność innowacyjna może być prowadzona przez samo przedsiębiorstwo na jego własnym terenie (wewnątrz firmy) lub może polegać na nabyciu dóbr, usług, w tym usług konsultingowych, bądż wiedzy ze żródeł zewnętrznych (bywa to określane jako nabycie technologii zewnętrznej w postaci materialnej bądż niematerialnej). (definicja z Podręcznika OSLO)

Podręcznik Oslo, (Oslo Manual) - międzynarodowy podręcznik metodologiczny z zakresu badań statystycznych innowacji technicznych (technologicznych)

Wiedzieć, jak...

Gender mainstreaming w projekcie

W formularzach wniosków o dofinansowanie z funduszy strukturalnych (w większości z nich) pojawiało się pytanie dotyczące równych szans - czy projekt jest zgodny z politykš równych szans, tj. czy przyczynia się do tejże równości, czy też jest neutralny. Niektórzy projektodawcy zbywali tę kwestię, inni, bardziej dociekliwi, pytali, co to znaczy i jak to robić. Czego oczekuje Unia w tym zakresie, jakie zobowiązania na nas nakłada?

Unia Europejska w swych dokumentach, działaniach, zaleceniach i wytycznych opowiada się jednoznacznie za równością, umożliwieniem wszystkim grupom i obywatelom UE pełnego i sprawiedliwego uczestniczenia we wszystkich dziedzinach życia. Z tej idei wynika finansowanie projektów promujących włączanie grup gorzej traktowanych, pomoc uchodżcom, niepełnosprawnym, grupom marginalizowanym, małym firmom. Rzecz jasna, nie może w wytycznych unijnych zabraknšć kwestii równości płci.

Zapis o równości płci pojawił się już w 1957 roku - jeszcze w ramach EWG - Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Zadbano wówczas o zasadę równej płacy za równą pracę. Kolejne dyrektywy UE precyzowały stanowisko w kwestii wyrównywania szans (np. dyrektywy dotyczące dostępu do szkoleń, zatrudnienia, pracy).

Od momentu wejścia w życie Traktatu Amsterdamskiego (1 maja 1999 roku) jednym z podstawowych zadań Unii jest promocja równości kobiet i mężczyzn. Chodzi o coś więcej niż zapisy prawne, deklaracje o równości płci. Zapisy konstytucji i kodeksu pracy to za mało, by doprowadzić do faktycznego zlikwidowania dyskryminacji, definiowanej jako gorsze traktowanie wyłącznie z powodu przynależności do danej płci

Kolejny krok ku równości, traktowanej przez UE jako istotna wartość, to faktyczna równość, dotycząca nie tylko kwestii formalnych i nie tylko rynku pracy. Narzędziem, które ma w pomóc w osiągnięciu takiej właśnie równości, jest gender mainstreaming. Nadal brakuje w Polsce adekwatnego tłumaczenia tego wyrażenia. Gender to płeć społeczno-kulturowa - przeciwieństwo płci biologicznej - wszystkie różnice społeczno-kulturowe, wyuczone, zmieniające się w czasie (biologiczna jest np. cišża, a niebiologiczna, narzucona kulturowo długoœć włosów, sposób ubierania się i zachowania, przekonanie o takich bądż innych wrodzonych cechach i predyspozycjach). Mainstreaming zaś to włączanie do głównego nurtu.

Określenie gender mainstreaming, jak mówi jedna z definicji - to uwzględnienie relacji płci we wszystkich procesach decyzyjnych, na wszystkich szczeblach i etapach realizacji działań, aby zapewnić równe traktowanie kobietom i mężczyznom, ale też - świadome, systematyczne włączanie problematyki płci na wszystkich etapach projektu

Co to znaczy? Każde działanie/projekt wpływa zarówno na mężczyzn i kobiety - grupy te mogą mieć (i mają) inne interesy, tracą na konkretnych rozwiązaniach lub korzystają z nich. Zgodnie z wytycznymi Unii każde działanie: realizacja projektu, nowa ustawa, powinno być zanalizowane pod kątem korzyści dla kobiet i korzyści dla mężczyzn, w celu zapewnienia równego traktowania płci.

Polityka gender mainstreaming nie oznacza dążenia do statystycznej równowagi w udziale kobiet i mężczyzn w poszczególnych sferach życia. Celem działań są bowiem trwałe zmiany w podejściu do podziału obowiązków rodzinnych, w pozycji na rynku pracy, a przede wszystkim doprowadzenie do tego, żeby równość kobiet i mężczyzn była traktowana jako symbol demokracji

Cyt. za Sylwia Sycz, -GENDER MAINSTREAMING "strategia działań UE na rzecz równości płci".

Przedstawiona zasada gender mainstreaming powinna być uwzględniania we wszystkich projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W jaki sposób stosować ją do pojedynczego projektu, napiszę w następnej części artykułu

Daria Sowińska-Milewska